Klasyfikacja najbardziej szkodliwych substancji na świecie

W naszym środowisku wiele różnych materiałów, których używamy, może być niebezpiecznych dla naszego zdrowia. Te chemikalia wpływają na nasze zdrowie poprzez bezpośredni kontakt z ciałem, połykanie lub wchłanianie wewnętrzne.

Jakie są najbardziej szkodliwe substancje na świecie?

Aby zrozumieć znaczenie chemikaliów dla optymalnego zdrowia i ocenić możliwy wpływ poszczególnych chemikaliów na zdrowie, musimy znać różnicę między „niebezpiecznymi” chemikaliami a „toksycznymi” chemikaliami.

Toksyczne

Toksyczność jest definiowana jako stopień, w jakim substancja lub substancja chemiczna może uszkodzić dowolny organizm po zetknięciu się z określoną częścią ciała. Jeśli spowoduje to niepożądane efekty, oznacza to, że materiał jest toksyczny.

Oto, jak to działa: im bardziej toksyczny jest materiał, tym mniej jest potrzebne do spożycia, wchłonięcia lub kontaktu w celu wywołania jakichkolwiek szkodliwych skutków. Jeśli substancja jest mniej toksyczna, potrzebna jest większa jej ilość, aby wyrządzić więcej szkód organizmowi. Te chemikalia są testowane na zwierzętach, często szczurach, w celu zmierzenia poziomu toksyczności.

Niebezpieczne

Termin „substancje niebezpieczne” odnosi się do możliwego niebezpieczeństwa lub ryzyka, jakie koncentracja substancji może spowodować dla organizmu.

Toksyczność to właściwość nieodłącznie związana z materiałem, podczas gdy „niebezpieczeństwo” to stopień prawdopodobieństwa, jakie przedstawia materiał lub substancja. Sposobem na lepsze zrozumienie tego jest rozważenie że nawet jeśli materiał jest bardzo toksyczny, przy prawidłowym obchodzeniu się z nim nie stanowi zagrożenia. Z drugiej strony inna substancja może być mniej toksyczna, ale bardzo niebezpieczna ze względu na jej występowanie i opakowanie, takie jak kwas w otwartym pojemniku.

Możliwe drogi absorpcji

Istnieją trzy możliwe drogi wejścia materiałów toksycznych do organizmu. To są:

  • drogą połknięcia doustnego, co dotyczy połknięcia substancji toksycznej przez usta
  • Poprzez wchłanianie przez skórę lub oczy, które odnosi się do bezpośredniego kontaktu materiału lub substancji ze skórą, która jest następnie wchłaniana przez pory oczu lub skóry
  • Wdychanie przez nos lub usta, gdy substancja chemiczna jest wdychana przez nos lub usta poprzez powietrze w środowisku.

Klasyfikacja substancji chemicznych

Istnieje wiele chemikaliów, które mogą zaszkodzić naszemu ciału. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jakie substancje mogą być niebezpieczne i jak wpłyną na organizm.

Poniżej znajduje się klasyfikacja tych szkodliwych substancji i kilka dobrych przykładów

  • Substancje drażniące, które mogą powodować pogorszenie tkanek w kontakcie, takie jak amoniak i dwutlenek azotu
  • Narkotyki lub środki znieczulające, które mogą uszkadzać ośrodkowy układ nerwowy, takie jak chloroform i ksylen
  • Trucizny systemowe, które mogą uszkadzać narządy wewnętrzne, takie jak czterochlorek węgla i chlorowcowane węglowodory
  • Substancje rakotwórcze odnoszą się do substancji, które mogą powodować raka, takich jak arsen, benzen, nieorganiczne sole chromu, beryl i nikiel
  • Mutageny, które mogą wywoływać raka, jak również promieniowanie i różne czynniki chemiczne, które zmieniają elementy genetyczne
  • Teratogeny, które są szkodliwe dla kobiet w ciąży, ponieważ mogą powodować wady płodu, takie jak talidomid i prawdopodobnie sterydy
  • Środki uczulające, które mogą powodować reakcję alergiczną, takie jak oleje do cięcia, izocyjaniany w operacjach z pianką poliuretanową, natryskiwanie farby i niektóre rozpuszczalniki laboratoryjne.

W naszym środowisku znajduje się wiele substancji chemicznych, które mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Musimy tylko zdawać sobie sprawę z jego działania i właściwego stosowania, aby uniknąć niebezpiecznych i śmiertelnych skutków dla naszego organizmu.

Więcej ciekawych wpisów związanych z chemią, biologia i medycyną, znajdziesz w serwisie www.zagadka.pl.

Świadomość chemii i optymalny stan zdrowia są bardzo istotne

Ponieważ wokół nas jest wiele toksycznych i niebezpiecznych chemikaliów, istnieją również dobre chemikalia, których potrzebujemy, aby przetrwać i rozwijać się. Aby zachować optymalny stan zdrowia, musimy ich używać w umiarkowanych ilościach chemikalia.

Zdecydowanie zaleca się, abyśmy zanim pozwolimy, aby jakiekolwiek chemikalia dotknęły naszego ciała, wiedzieliśmy o nich więcej i co mogą dla nas zrobić. Świat sam w sobie jest ogromną kulą chemikaliów i substancji, podobnie jak nasze ludzkie ciała. Zrozumienie, w jaki sposób wchodzimy w interakcje, pomoże nam osiągnąć optymalne życie.